Shri Guru Maharaj Swamiji’s 86th birthday celebrations

Shri Guru Maharaj Swamiji’s 86th birthday celebrations

The auspicious day of Shri Guru Maharaj Swamiji’s 86th birthday was celebrated with great enthusiasm and gaiety by devotees all around the world.


Singapore centre


Dehradun Ashram


JP Nagar Ashram, Bengaluru


Ananthpur Ashram


Devarayasamudra Shri Shivabalayogi Maharaj Ashram


Kolar


Doddaballapur Ashram


Ipoh centre, Malaysia

Posted on: January 25, 2021 SBY Trust